Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONNEKO.COM.PL

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sonneko.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Sprzedawca – firma Luks Kolor Dariusz Milewski z siedzibą w: ul. Kilińskiego 74, 22-400 Zamość; NIP: 9220004536, REGON: 950223990.

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Luks Kolor Dariusz Milewski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11. Produkt – obiekt wymiany handlowej dostępny w Sklepie Internetowym.

12. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

13. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

15. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

16. Newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

17. Producent – podmiot produkujący towary, które są dostępne w sprzedaży w Sklepie Internetowym.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sonneko.com.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sonneko.com.pl, prowadzony jest przez Luks Kolor Dariusz Milewski, Stary Zamość 110a, 22-417 Stary Zamość, NIP: 922-000-45-36, REGON: 950223990.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego.

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta, np. komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie końcowe, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych: dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (zalecana Chrome w wersji 23.0 lub nowszej) z włączoną możliwością zapisu plików cookies i obsługą Javascript, zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. W sytuacjach gdy Klient nie ma możliwości zapoznania się z Regulaminem na stronie Sklepu Internetowego, może drogą mailową poprosić o przesłanie treści Regulaminu na jego adres e-mail.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Produkt końcowy oferowany Klientowi, jego parametry i cechy (np: wymiar, kolor, wydajność, itp.) może zostać dostosowany indywidualnie do potrzeb Klienta.

2.9. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma Luks Kolor Dariusz Milewski, Stary Zamość 110a, 22-417 Stary Zamość, NIP: 922-000-45-36, REGON: 950223990.

2.9.1. Niezbędnym elementem procedury rejestracji lub złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub podczas procesu składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

2.9.2. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

2.9.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta pola o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Luks Kolor Dariusz Milewski,  Stary Zamość 110a, 22-417 Stary Zamość, 22-400 Zamość, NIP 9220004536, REGON 950223990 w celu realizacji umowy w zgodzie z postanowieniami Polityki prywatności” na formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie:https://sonneko.com.pl/polityka-prywatnosci.

2.9.4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów - gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio spedycją zewnętrzną. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry lub w podczas zapłaty przy odbiorze, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji.  

2.9.5. Podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia Klientowi może zostać przedstawiona możliwość dokonania dodatkowej rejestracji w innych serwisach Sprzedawcy powiązanych ze Sklepem Internetowym, stanowiącym komplementację oferty Sprzedawcy. Taka chęć rejestracji może zostać przez Klienta potwierdzona zaznaczeniem pola “Zarejestruj w …”. Każdorazowo przy takim polu Klient będzie miał możliwość zapoznania się z jego regulaminem.  

2.9.6. Dodatkowe rejestracje są realizowane dla ułatwienia Klientowi dostępu do asortymentu Sprzedawcy, który może znajdować się w serwisach innych niż Sklep Internetowy.

2.9.7. Dodatkowe rejestracje są nieodpłatne, nie wiążą się z żadnymi kosztami i nie wiążą się z obowiązkiem dokonania zakupu przez Klienta.

2.9.8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres: Luks Kolor Dariusz Milewski, Stary Zamość 110a, 22-417 Stary Zamość lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lukskolor.pl.

2.9.9. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób wskazany powyżej w punkcie 2.9.6.

2.9.10. Luks Kolor Dariusz Milewski,  Stary Zamość 110a, 22-417 Stary Zamość, NIP 9220004536, REGON 950223990, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zarejestrowani Klienci będą o tym fakcie poinformowani drogą mailową na adres użyty podczas rejestracji.

2.9.11. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo- numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w urządzeniu teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym) podczas przeglądania ze strony internetowej Sklepu Internetowego oraz podstron i stron powiązanych ze stroną Sklepu Internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

2.9.12. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości internetowych, zezwalające na zapisywanie plików cookies.

2.9.13. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze strony Sklepu Internetowego będzie niemożliwe.

2.9.14 Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest wejście na stronę internetową Sklepu Internetowego przy spełnieniu wymagań wymienionych w punkcie 2.5 niniejszego Regulaminu.

3.1.1. Klient który zdecyduje się dokonać zakupu bez rejestracji w Sklepie Internetowym, ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i podać dane osobowe niezbędne do sfinalizowania transakcji i dostarczenia zakupionego towaru.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię jego pracowników, kontrahentów lub innych podmiotów związanych ze Sprzedawcą

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy,  wszystkie próby zakładania kolejnych kont będą skutkować ich blokadą oraz usuwaniem.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Klient może oznaczyć subskrypcję Newslettera, zaznaczając pole„Zapisz się do newslettera” podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.

3.8.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lukskolor.pl lub też pisemnie na adres: Luks Kolor Dariusz Milewski, ul. Kilińskiego 74, 22-400 Zamość.

3.8.2. Newsletter może zostać opublikowany na stronie Sklepu Internetowego i innych stronach internetowych Sprzedawcy, w formie pliku do pobrania. Sprzedawca może udostępnić na stronie Sklepu Internetowego lub innych swoich stronach również pliki poprzednich edycji Newslettera, w celach informacyjnych, z zaznaczeniem że są to pliki archiwalne.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sonneko.com.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Luks Kolor Dariusz Milewski, Stary Zamość 110a, 22-417 Stary Zamość, NIP 9220004536 umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą w momencie kliknięcia w link “Potwierdzam zamówienie” w wiadomości wymienionej w pkt. 4.7.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w zależności od wyboru Klienta w walucie PLN (złoty polski) lub innej obowiązującej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Cena Produktu jest ceną brutto i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub dokumenty sprzedaży.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się spedycją zewnętrzną, transportem własnym. Koszty dostawy ponosi kupujący, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Klienta Zamówienia. Zamówienia o konfiguracji indywidualnej, tworzonej na zamówienie Klienta będą realizowane w terminie indywidualnie określonym, w drodze porozumienia pomiędzy Sklepem Internetowym i Klientem.

VI. Metody płatności

6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego wskazanego w potwierdzeniu zamówienia,

b) gotówką przy odbiorze osobistym,

c) za pobraniem czyli płatnością gotówką przy odbiorze, jeżeli zostanie taka forma płatności udostępniona dla danego towaru przez Sklep Klientowi.

d) poprzez serwisy do obsługi płatności internetowych, jeżeli taka możliwość została udostępniona przez Sklep.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

7.2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni licząc od dnia dostawy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

7.4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

7.7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.7.1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

7.8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: sklep@lukskolor.pl lub dostarczyć na piśmie osobiście lub drogą pocztową firmie Luks Kolor Dariusz Milewski na adres: Stary Zamość 110a, 22-417 Stary Zamość, z dopiskiem „Reklamacja”. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Sprzedawca nie jest producentem wszystkich towarów przedstawionych w Sklepie Internetowym. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo, telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego. Adres korespondencyjny, numer telefonu i adres mailowy Sprzedawcy jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

10.2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

10.3. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

10.4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10.5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.3. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim.

11.4. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.sonneko.com.pl odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

11.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Informacje o zmianie Regulaminu i treść nowego Regulaminu są dostępne na stronie https://sonneko.com.pl/regulamin-zakupow. Zmiany w Regulaminie obowiązują po 14 dniach od opublikowania wzmianki o zmianie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

11.5.1. Klient zarejestrowany w Sklepie Internetowym przed zmianą regulaminu może w terminie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, jeżeli nie zgadza się z jego treścią, zażądać usunięcia jego Konta. Pismo powinno być dostarczone listownie poprzez przesyłkę pocztową lub kurierem na adres Luks Kolor Dariusz Milewski, Stary Zamość 110a, 22-417 Stary Zamość.

11.5.2. Klient zarejestrowany w Sklepie Internetowym przed zmianą Regulaminu, zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie drogą mailową na adres podany podczas rejestracji, na 14 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania nowego Regulaminu.

11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl